Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZODIAKU Warszawski Pawilon Architektury

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności dotyczy ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury (link otwiera się w nowej karcie).

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-05
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne treści:

Publikacje PDF na stronie internetowej nie są dostępne cyfrowo w całości.
Niektóre z opublikowanych zdjęć nie mają alternatywnych opisów.
Niektóre filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.
Nie ma możliwości zmiany kontrastu lub rozmiaru czcionki.

Wyłączenia

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklaracja złożona w dniu: 2023-01-14
Deklaracja została ostatnio sprawdzona i zaktualizowana w dniu: 2023-01-14

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Katarzyna Sałbut.
E-mail: ksalbut@um.warszawa.pl
tel: 510 205 984

Każdy ma prawo do: zgłaszania uwag na temat dostępności witryny cyfrowej lub jej elementu,
żądania udostępnienia witryny cyfrowej lub jej elementu, żądania udostępnienia niedostępnych informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek musi zawierać:

dane kontaktowe osoby składającej wniosek
wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy wniosek,
wskazanie dogodnej formy, w jakiej informacje mają zostać udostępnione, jeśli wniosek dotyczy nieudostępniania informacji w formie alternatywnej.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie dostępności lub zapewnienie dostępu w alternatywnej formie w tym terminie, należy to zrobić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty powiadomienia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz odmowę spełnienia żądania można złożyć skargę do organu nadzorczego pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: sekretariat.baipp@um.warszawa.pl
Telefon: 22 443 23 00
Adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Pawilon nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na ulicy Chmielnej przed Kinem Atlantik. Drzwi do pawilonu otwierają się automatycznie na zewnątrz. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z wózkami dziecięcymi. W budynku znajduje się winda (poziom -1, 0, +1). Na parterze znajduje się toaleta dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Elementy wykończenia pawilonu, takie jak lastryko, ściany i podłoga w toaletach, wykończenie ścian w pomieszczeniach biurowych oraz duże przeszklenia mogą sprawiać trudności osobom niedowidzącym. Dostępna jest usługa tłumaczenia online na Polski Język Migowy. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa jest stopniowo ulepszana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu 19115.
Miejskie Centrum Kontaktowe 19115 jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:
tel. 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego na stronie internetowej 19115. Informacje na temat usługi tłumacza migowego online i usługi tłumacza migowego można również znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1(łącze otwiera się w nowej karcie).
Alternatywny dostęp można uzyskać, kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktowym 19115”.
Możliwe jest czytanie niedostępnych treści (krótsze teksty – maksymalnie 1 strona A4). Można również zarejestrować wniosek o dostępność cyfrową w 19115. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.